GDPR - Všeobecný lekar pre dospelých - VH Medic

Prejsť na obsah

GDPR

MOHLO BY VÁS ZAUJAŤ
Poučenie o právach dotknutej osoby
 
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
 
 
Prevádzkovateľ:
 
         
Obchodné meno: VH Medic, s.r.o.
            
Sídlo: Vazovova 9B, 81107 Bratislava
            
IČO: 36359513
            
zapísaný v Obchodnom registri   Okresného súdu_Ba I., 40603/B
       
 
 
Prevádzkovateľ v informačnom systéme zdravotná dokumentácia pacientov spracúva osobné údaje dotknutej osoby – pacienta za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Osobnú údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z.z. v spojitosti so:
 
   
 • zákonom č. 576/2004 Z.z. o      zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej      starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších      predpisov,
 •  
 • zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch      a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení      neskorších predpisov,
 •  
 • zákonom č. 581/2004 Z.z. o      zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene      a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 •  
 • zákonom č. 153/2013 Z.z. o      národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých      zákonov v znení neskorších predpisov.
 
 
Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom: zdravotná poisťovňa dotknutej osoby, iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe, Národné centrum zdravotníckych informácií, osoby vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č.  576/2004 Z.z.
 
 
V zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z.z. prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby 20 rokov po smrti dotknutej osoby.
 
 
Dotknutá osoba má právo:
 
   
 1. získať      od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré      sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá      osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele      spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov;      identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú      byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o      medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných      údajov,  ak to nie je možné, informáciu      o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu      osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo      obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných      údajov; práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.      18/2018 Z.z.; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od      dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania      vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č.      18/2018 Z.z.; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe      informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných      dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu;
 2.  
 3. na to, aby      prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje,      ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má      dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 4.  
 5. na to, aby      prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
 
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
       
   
 1. Podať na      Úrade na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania na ochranu      osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.
 
 
Dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme zdravotná dokumentácia pacientov nemá právo na vymazanie osobných údajov, nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov, nemá právo na prenosnosť osobných údajov.
 
 
Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti je zákonnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
 
 
Poučená dotknutá osoba:
 
Meno a priezvisko:________________
 
Poučenie prevzala dňa _____________
 
Podpis:__________________________
 
Bulharská 72 / Trnávka
821 04  Bratislava - Ružinov
+421 2 436 318 61
valer.husarovic1@gmail.com
Copyright 2023 © All rights reserved VH Medic, s.r.o.
Návrat na obsah